1000 مقاله

دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارشکار

دانلود پایان نامه "بررسی رابطه‌ی هوش اخلاقی و هوش سیاسی با تعهد سازمانی کارکنان" - مدیریت - word


دانلود پایان نامه "بررسی رابطه‌ی هوش اخلاقی و هوش سیاسی با تعهد سازمانی کارکنان" - مدیریت - word

دانلود پایان نامه "بررسی رابطه‌ی هوش اخلاقی و هوش سیاسی با تعهد سازمانی کارکنان"

برای رشته مدیریت 

شامل 153 صفحه با فرمت  word و قابل ویرایش

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش سیاسی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی آنان در دانشگاه پیام نور استان همدان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارکنان اداری دانشگاه مزبور که تعداد آنها در سال 1393 به 138 نفر بالغ گردیده است و همگی آنها به عنوان نمونه انتخاب و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هوش سیاسی و هوش اخلاقی (به انضمام مولفه های آنان) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در خاتمه، به منظور بهبود هوش سیاسی و هوش اخلاقی کارکنان و ارتقای تعهد سازمانی آنان، پیشنهاد های سازنده ای به مسئولین مربوطه ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:

هوش سیاسی، هوش اخلاقی، تعهد سازمانی

 

1-1.مقدمه

با پیدایش تمدن جدید و به تبع آن پیدایش سازمان‌های کوچک و بزرگ دیوان‌سالار، مطالعه رفتارها و نگرش‌های اعضای این سازمان‌ها به منظور کسب شناخت از وضعیت موجود و به کارگیری این شناخت در جهت تحقق اهداف سازمان، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. مدیران و برنامه ریزان بدون داشتن اطلاعات لازم قادر به تصمیم گیری صحیح و برنامه ریزی هدفمند نخواهند بود. پس، اولین قدم برای رسیدن به هدف، شناخت جهت گیری اعضا نسبت به سازمان است. هدف می‌تواند شامل مواردی نظیر باقی ماندن در بازار رقابت و کسب حداکثر سود، ارائه خدمت، افزایش کمی و کیفی کالاها و خدمات، و به طور کلی افزایش بهره وری، کارایی، و اثربخشی باشد، که بدون همدلی‌های ثمربخش اعضای سازمان، دستیابی به آنها میسر نمی‌شود. البته رسیدن به چنین شناختی کار چندان ساده‌ای هم نیست. مداخله متغیرهای متعدد در سطح خرد و کلان و سر و کار داشتن با موجودی چند بعدی به نام «انسان»، ابعاد این پیچیدگی را به نمایش می‌گذارد زیرا تعهد سازمانی این موجود، اهمیت به سزایی دارد (عموزاده و همکاران، 1390: 56).

تعهدسازمانيمفهومياستكهدرپيدستيابي بهماهيتدلبستگياستكهبهوسيلهافراددر سازمانشكلگرفتهاست.درواقع،تعهدسازماني ميزانتطابقوتعلقفردرابهسازمانمنعكس ميسازد(مورهد و گريفين، 1384: 12). تعهدسازمانيعبارت استازپيوندافرادبهسازمانكهبهوسيلهسهعامل مشخصميشود:الف)اعتقادقويوپذيرشاهداف وارزشهايسازمان؛ب)تمايلزيادبهسازمان؛ج( ميلقويبرايماندندرسازمان.

بهعقيدهبرخيازروانشناسان،تعهديكسازه پيچيدهچندبعدياست.برايناساس،انواع گوناگونيازتعهدازسويمتخصصانو صاحبنظرانروانشناسيصنعتيوسازمانيمطرح شدهاست(جزايريوهمكاران، 1385: 195). یکی از نظریه‌های مطرح در زمینه تعهد سازانی، نظریه آلن و مایر (1990) می‌باشد. ابعاد اصلی تعهد سازمانی در این نظریه عبارتند از: تعهد سیاسی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر. مايروآلن[1] (1977) تعهدسازمانيرانوعيحالتروانيتعريفميكنندكهبيانگرتمايل،نيازوياالزامبرايادامه خدمتدريكسازماناست.

ازآنجاکه رفتار سیاسی در سازمان‌ها‌ی امروزی اجتناب‌ناپذیر است، لذا آشنایی با هوش سیاسی به هدایت رفتار سیاسی کمک شایانی می‌کند. انسان‌ها‌ی هوشمند بهتر از دیگران می‌توانند راه خود را در موقعیت‌ها‌ی پیچیده پیدا کنند. انسان‌ها‌ تنها با بهره‌‌‌‌مندی از هوش عقلایی و هیجانی نمی‌توانند به موفقیت دست یابند بلکه نیازمند مهارت‌ها‌ی مهم اجتماعی دیگری هم هستند که هوش سیاسییکی از آن‌ها‌ست. با استفاده از هوش سیاسی و اعمال قدرت و نفوذ می‌توان به اهداف دست یافت. ولی ازآنجاکه رفتار سیاسی اغلب توأم با هزینه است، معمولاً این‌گونه رفتارهای گزینشی است. نزدیکی به قدرت تصمیم‌گیری در ساختار‌ها‌ی دیوان‌سالار، تشکیل ائتلاف، تلاش برای اثرگذاری بر فرایند تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری و... بیانگر رفتار سیاسی است. افراد با گسترش روابطشان با دیگر اعضای جامعه هوش سیاسی و سایر مهارت‌ها‌ی اجتماعی خود را افزایش می‌دهند. اما با توجه به اهمیت هوش سیاسی، در متون علمی کمتر بدان توجه شده است.

هوش اخلاقی عبارت است از توانایی تشخیص درست از غلط، انتخاب درست و در نهایت رفتار مبتنی بر اخلاق که بر اساس اصول جهان شمول تعریف شده است (بهرامی و همکاران، 1391: 75). در واقع این مفهوم از دو واژه تشکیل شده است. ابتدا هوش که به توانایی یادگیری و تفکر مرتبط بوده و غالبا برای توصیف به کارگیری مهارت ها و وقایع به کار رفته است و اخلاق نیز به عنوان مجموعه ای از اصول که اغلب به عنوان منشوری برای راهنمایی و هدایت به کار می‌رود تعریف شده است (همان منبع: 76). به زبان ساده تر هوش اخلاقی به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است. هوش اخلاقی به این حقیقت اشاره دارد که ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمی‌شویم؛ بلکه یاد می‌گیریم که چگونه خوب باشیم. یادگیری برای خوب بودن، شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه پذیری و آموزش است که هرگز پایان پذیر نیست. افراد با هوش اخلاقی بالا کار درست را انجام می‌دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزش ها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی دارند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می‌دهند (مختاری پور و سیادت، 1388: 98). هوش اخلاقی "تواناییذهنیبرايشناساییاینموضوعاستکه چگونهاصولانسانیمانندقانونطلایی(قانونیکهبسیاريازتمدنهارادرمدتقرنهاهدایتوراهنمایی) کردهاستوسخن پیامبراسلام(ص)نیزهست:بادیگرانهمانگونهرفتارکنیدکه میخواهیدباشمارفتارشودوتلاشکنیدایناصل،قانون اساسیاخلاقیسازمانشماباشد (اسماعیلی طرزی و همکاران، 1391: 71). یکی از نظریه های مشهور در ارتباط با هوش اخلاقی، نظریه لنیک و کیل (2005) است. ابعاد کلیدی هوش اخلاقی در نظریه مزبور عبارتند از: درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش.

در این فصل، پس از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح و تبیین می گردد. در ادامه، اهداف تحقیق بر شماری می شود. سپس، قلمرو تحقیق در ابعاد موضوعی، مکانی و زمانی معرفی می گردد. سرانجام، متغیرهای تحقیق به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف می شود.

1-2. عنوان تحقیق

بررسی تاثیر هوش اخلاقی و هوش سیاسی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی آنان در دانشگاه‌های پیام نوراستان همدان .

1-3. بیان مسئله

امروزه مدیران دریافته‌اند که پرورش نیروی کارآمد و توسعه منابع انسانی راهی است میانبر که می‌تواند سازمانها را در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف یاری کند. در این برهه از زمان مزیتی که سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند، تنها در به کار گیری فناوری جدید نیست بلکه در بالا بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است (جعفری، قمی، 1389: 12).

اکنون موقعیت به صورتی است که لزوم داشتن کارکنانی پر انرژی، خلاق و با سرمایه انسانی متعهد، به عنوان یکی از مهمترین منابع در نظر گرفته می شود ( ایران نژاد پاریزی، 1385: 61) و عدم تعهد سازمانی در بین کارکنان موجب بروز چالش ها و مشکلاتی برای سازمانها خواهد شد.

سازمانها در دنیای پویا و پر مخاطره امروزی برای اینکه بتوانند بقای خودشان را تحکیم بخشند، باید مدیران و کارکنان خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و فراگیری هوش اخلاقی نمایند. چرا که رعایت آن ها باعث دلگرمی کارکنان و به تبع آن افزایش کیفیت خدمات و در نهایت جلب رضایت ارباب رجوع و تثبیت سازمان ها خواهد شد(اسگندری، بیک زاده، کردبچه، 1391: 107). امروزه اخلاقیات و مدیریت تنوع از عوامل اصلی عملکرد موفقیت آمیز در یک محیط رقابتی است. عدم توجه به اخلاق در مدیریت سازمانها می تواند معضلات، چالشها و مشکلات بزرگی برای آنها بوجود آورد (سیادت، مختاری پور، کاظمی، 1388: 62).

در عصر حاضر دغدغه و نگرانی مدیران امروزی بروز مشکلات و مسائل پیچیده‌ای است که از طریق رعایت نشدن اصول اخلاقی توسط زیردستان می‌باشد. در این راستا موثر ترین پدیده‌ای که می‌تواند یاور مدیران و راهگشای مسائل و مشکلات باشد هوش اخلاقی است. شواهد بسیاری وجود دارد که هوش اخلاقی نقش بزرگی در موفقیت سازمانها ایفا می کند. هنگامی که رهبر پیوسته صادق باشد و همراه با اصول و ارزشهای اخلاقی عمل کند، عملا تعهد خود را به سازمان ابراز می‌دارد و نوعا عملکرد بالایی را در سرتاسر فروش، سود، نگهداری افراد، شهرت و رضایت مشتری ایجاد می کند. به عبارت دیگر اخلاقیات خوب، موجبات ارتقای تجارت را به همراه دارد (مانالاک[2]، 2006).

از آنجایی که بسیاری از رفتارها و اقدامات افراد از ارزش‌های اخلاقی آنان سرچشمه می‌گیرد، بنابراین، عدم توجه به اخلاق در سازمان ها و ضعف در رعایت اصول اخلاقی می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کرده و مشروعیت و اقدامات سازمان ها را زیر سوال ببرد (آراسته، جاهد، 1390: 5).

به هر حال کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هر قدر شرکت‌ها و سازمان‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم اضافه می شود. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مدام کارکنان خود دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می شود، باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر این مسئله که رضایت کارکنان را می‌توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می‌کنند. اما به راستی جهت اثر بخشی بهتر در سازمان با در نظر گرفتن اینکه کارکنان در زیر فشار مالی به سر می‌برند و بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، به غیر از دادن پاداش و امکاناتی از این قبیل راه‌های دیگری وجود ندارد؟ یکی از چالشهای موجود در سازمانها لزوم توجه محققان در زمینه تعهد سازمانی است (جعفری، قمی، 1389: 14). در واقع شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان و عوامل موثر بر آن می‌تواند مدیران و مسئولان را یاری دهد تا در راستای افزایش علاقه و دلبستگی کارکنان به سازمان گام بردارند و از میزان تقاضاهای جابه جایی، انتقال، ترک سازمان، تاخیر و غیبت بکاهند. همچنین، افزایش علاقه و دلبستگی به سازمان، افزایش کمی و کیفی خدمات و رضایت مشتری را در پی خواهد داشت (عموزاده، موسوی، مدنی، 1390: 56).

اما دانشگاه از جمله سازمان‌هایی است که در هر جامعه از حساسیتی خاص برخوردار است. این حساسیت بیشتر به آن دلیل است که عملیات داخلی آن در معرض دید همگان قرار دارد و مورد قضاوت عامه‌ مردم است. همچنین دانشگاه‌ها بیش از سایر سازمانها با نیروی انسانی در ارتباط اند و عهده دار تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص می‌باشند. بنابراین دانشگاه‌ها نیازمند فضایی هستند که در آن کلیه کارکنان، عموماً و کارکنان اداری خصوصاً از هوش سیاسی و هوش اخلاقی و به ویژه تعهد سازمانی مطلوبی برخوردار باشند (رضائیان و همکاران، 1387: 29).

 

[1]Meyer & Allen

[2]Manallack


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 138

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "1000 مقاله" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما