1000 مقاله

دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارشکار

دانلود پایان نامه تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال - فیزیولوژی ورزشی


دانلود پایان نامه تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال - فیزیولوژی ورزشی

دانلود پایان نامه تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال 

رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

100 صفحه با فرمت word

 

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1- مقدمه .................................................................................................................................................... 2

1-2- بیان مسئله ....................................................................................................................................... 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ............................................................................................................. 5

1-4- اهداف تحقیق ................................................................................................................................... 6

1-4-1- هدف کلی ............................................................................................................................. 6

1-4-2- اهداف اختصاصی ............................................................................................................... 7

1-5- فرضیه های تحقیق ................................................................................................................................. 7

1-6- روش انجام تحقیق .................................................................................................................................. 8

1-7- محدودیت های تحقیق .......................................................................................................................... 9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات ................................................................................................................... 10

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ....................................................................................................................................................... 13

2-2- مبانی نظری تحقیق ........................................................................................................................... 13

2-2-1- مکانیزیم فعال شدن سلول هاي قشر فوق کلیوی ......................................................... 15

2-2-2- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ................................................................. 15

2-2-3- کورتیزول ...................................................................................................................... . 16

2-2-4- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی ..................................................................... .. 18

2-2-5- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ................................................................................ .. 18

2-2-6- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول ................................................................................ .. 18

2-2-7- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ......................................................... . 18

2-2-8- اثر ایموندلوژیک کورتیزول .......................................... ............................................. . 19

2-2-9- اثر کورتیزول بر سلول های خونی ............................................................................. .. 20

2-2-10- تستوتسرون ................................................................................................................. .. 20

2-2-11- گردش تستوسترون در پلاسما .................................................................................. .. 21

2-2-12- تجزیه و دفع تستوسترون ......................................................................................... .. 21

2-2-13- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون .................................................... .. 22

2-2-14- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ................................................................... .. 22

2-2-15- اثر بیولوژیک تستوسترون ........................................................................................ . 24

2-2-16- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون .......................................................................... . 25

2-2-17-دستگاه ایمنی بدن ..................................................................................................... . 25

2-2-18- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ...................................................................................... . 25

2-2-19- سلول های دستگاه ایمنی ......................................................................................... .. 26

2-2-20- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها .................................................................................... . 27

2-2-21- دستگاه ایمنی مخاطی ............................................................................................... . 27

2-3- پیشینه تحقیق .................................................................................................................... 28

2-3-1- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ............................................................................ . 28

2-3-2- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول ............................................ . 33

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ............................................................................................................................................... . 43

3-2- جامعه و نمونه آماری .................................................................................................................. . 43

3-3- متغیرها تحقیق ........................................................................................................................... . 43

3-4- ابزار اندازه گیری........................................................................... ............................................ . 43

3-5- روش جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................... . 44

2-5-1- روش رادیوایمونواسی ................................................................................................... . 45

3-6- روش های آماری ......................................................................................................................... . 46

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه ............................................................................................................................................... . 48

4-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق ..................................................................................... . 48

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها .................................................................................................. . 48

4-2-2- کورتیزول بزاقی ........................................................................................................... . 49

الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ............................ . 49

ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری .. 50

ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری .. 51

د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده .............................. . 52

4-2-3- تستوتسرون بزاقی ........................................................................................................ . 53

الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری . 53

ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ............... 54

ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری . 55

د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده .......................... . 56

4-2-4- IgA بزاقی ..................................................................................................................... . 57

الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ................................... . 57

ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری ........................... . 58

ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری............................ . 59

د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده......................................... .. 60

4-2-5- ضربان قلب ........................................................................................................................ .. 61

الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری .................................... .. 61

ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ............................ .. 62

ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ........................... . 63

د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده ...................................... 64

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق ...................................................... ............................................. 65

 

فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ................................................................................................................................................ . 82

5-2- خلاصه تحقیق .............................................................................................................................. . 82

5-3- بحث، بررسی و نتیجه گیری ............................................................................................83

5-4- پیشنهادات ..................................................................................... ............................................ 88

منابع ................................................................................................................. ............................................. 89

 

پیوست ها

پیوست 1- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ............................ ............................................. 97

پیوست 2- اطلاعات مربوط به مسابقه ......................................................... ............................................. 98

پیوست 3- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال .................................................. 99پیوست 4- فرم بستن کمربند Team-polar.................................................................................................. ............................................ 100

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

 

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها .......................................................... 48

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار غلظت کورتیزول بزاقی مربیان .............................................. 49

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ............................ .......... 50

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده............................ .......... 51

جدول 4-5- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ........................... ......... 52

جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون بزاقی مربیان ......................................... 53

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده................................. 54

جدول 4-8- میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده ............................. 55

جدول 4-9- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده ............................... 56

جدول 4-10- میانگین و انحراف معیار غلظت IgA بزاقی مربیان .................................................... 57

جدول 4-11- میانگین و انحراف معیار غلظت IgA بزاقی مربیان برنده ........................................... 58

جدول 4-12- میانگین و انحراف معیار غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده................................... ......... 59

جدول 4-13- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده................................... .......... 60

جدول 4-14- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان............................................... .......... 61

جدول 4-15- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده..................................... .......... 62

جدول 4-16- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده.................................... ......... 63

جدول 4-17- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده............................................... 64

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان........................................... ......... 65

جدول 4-19- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان......................................... ......... 65

جدول 4-20- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده................................. .......... 66

جدول 4-21- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده............................... .......... 66

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده .................................... 67

جدول 4-23- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده...................................... 67

جدول 4-24-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ......... 68

جدول 4-25- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان............................................... 69

جدول 4-26- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان.................................... .......... 69

جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده............................ .......... 70

جدول 4-28- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده.......................... .......... 70

جدول 4-29- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده........................... .......... 71

جدول 4-30- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده......................... .......... 71

جدول 4-31- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین تستوسترون بزاقی مربيان

برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ...................................................................................................... 72

جدول 4-32- نتایج تحلیل واریانس غلظتIgA بزاقی مربیان...................................... ................... 73

جدول 4-33- تحلیل تفاوت میانگین غلظتIgA بزاقی مربیان................................................. ......... 73

جدول 4-34- نتایج تحلیل واریانس غلظتIgA بزاقی مربیان برنده................................................. 74

جدول 4-35- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده....................................... ......... 74

جدول 4-36- نتایج تحلیل واریانس غلظتIgA بزاقی مربیان بازنده........................................ ......... 75

جدول 4-37- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده.............................................. 75

جدول 4-38- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین IgA بزاقی مربیان

برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ................................................................................................. ......... 76

جدول 4-39- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان.................................................... ......... 77

جدول 4-40- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان .................................................. ........ 77

جدول 4-41- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان برنده........................................... ........ 78

جدول 4-42- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده........................................ ......... 78

جدول 4-43- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان بازنده......................................... ......... 79

جدول 4-44- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده................................................ 79

جدول 4-45- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین ضربان قلب مربیان

برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ..................................................................................................... 80

 


مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 71

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "1000 مقاله" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما